สุดภาคภูมิ สำนักหอสมุดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรผู้ที่มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม บุคลากรผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัล ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมงานและรับรางวัล นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โดยสำนักหอสมุดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 รางวัล อันประกอบด้วย
1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรภายในมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่สนับสนุนด้านบริหารจัดการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565
2. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม บรรณารักษ์ชำนาญการ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน ต่างพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อให้ห้องสมุดก้าวไปสู่ ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning Center for All) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ นำพาสังคมไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society) ต่อไป

Scroll to Top