ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น

กับกิจกรรม “มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
ในโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต

การศึกษาใน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เราพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักศึกษา ทั้งทักษะการคิดของประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะการคิดที่จำเป็น ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งได้แก่ Computational Thinking และ Statistical Thinking เป็นต้น

1
คณะ
0
วิทยาลัย
300
หลักสูตร
38275
นักศึกษาปัจจุบัน
11563
บุคลากร
Scroll to Top