อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) สะท้อนจากผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings ที่ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 2 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

การศึกษาใน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เราพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักศึกษา ทั้งทักษะการคิดของประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะการคิดที่จำเป็น ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งได้แก่ Computational Thinking และ Statistical Thinking เป็นต้น

1
คณะ
0
วิทยาลัย
300
หลักสูตร
38875
นักศึกษาปัจจุบัน
11563
บุคลากร
Scroll to Top