คณะเภสัชศาสตร์ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศโปรตุเกส

เมื่อวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ (Pharmacy Experience) จำนวน 15 คน และนิสิตเภสัชศาสตร์จาก ม.บูรพาเข้าร่วมอีก 4 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ Internationalization กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ (Pharmacy Experience)

กิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมแทบมุกแขนง ทั้งการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ตั้งแต่เรื่องของบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในโปรตุเกส ระบบยาและหลักสุขภาพ การพัฒนายาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมโรงพยาบาล และ Medical Affairs และยังมีการศึกษาดูงานทั้งระบบการกระจายยา ร้านยา โรงพยาบาล และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

สถานที่ต่างๆ อาทิ

– Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), University of Porto
– Hospital Pharmacy at CHP Hospital
– Laboratories and Library of Faculty of Pharmacy/ICBAS
– Pharmacy Museum of the Faculty of Pharmacy
– Pharmacy Devesas

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า  ICBAS University of Porto ที่เป็น Host ตลอดทั้งโปรแกรม Prof.Anake Kijjoa ที่ได้วางแผน จัดเตรียมโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และติดต่อประสานงานกับสถานที่ดูงานทั้งหมด Prof.Madelena, Prof. Ameria ที่ช่วยดูแลคณะของเราตลอดกิจกรรม Dr.Sonia ที่เป็นทั้งวิทยากรและอนุเคราะห์ให้คณะได้เข้าเยี่ยมชมร้านยา รวมทั้งยังสัญญารับนักศึกษาฝึกงานของขอนแก่นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย รวมถึงวิทยากรทุกๆท่าน ที่ให้ความรู้กับพวกเราอย่างเต็มที่ตลอดกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์ น่าสนใจ มีสาระ ความรู้ และได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Faculty of Pharmaceutical Science, KKU, leads students to Pharmacy Experience Activity in Portuguese

.https://www.kku.ac.th/17835

.

Scroll to Top