ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านโคกไม้งามโฮมสเตย์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ “CWIE ช่วยในการตรวจรับรองการดำเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) พ.ศ. 2565 ได้อย่างไร”

“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”

สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill บุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ “ รุ่นที่ 5

Scroll to Top