สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” – Campus France Tour 2023

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มข. จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Study in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนจาก Campus France ได้แก่ 1) Mr. Xavier Grosmaitre, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation 2) Ms. Gabrille Lenormand, Head of Campus France Thailand 3) Ms. Sujira Panyawattana, Student advisor 4) Ms. Wanpen Sirapat, Scholarship and Budget Coordinator และ 5) Ms. Jutaporn Kanjanakuha, Assistant-Scientific and Higher Education Cooperation เป็นผู้บรรยายในกิจกรรมครั้งนี้ โดยการบรรยายจัดขึ้นเพื่อแนะแนวข้อมูลด้านการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาในระดับต่าง ๆ ระบบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส วิธีการเลือกหลักสูตรและการสมัคร ทุนวิจัย พร้อมเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการบรรยาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก ภายในกิจกรรมมีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 40 คน

Mr. Xavier Grosmaitre, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation

อาจารย์ ดร. กันตพงศ์ จิตต์กล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาฝรั่งเศส ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมเผยว่า กิจกรรม Campus France Tour 2023 เป็นกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส และมข.ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ Campus France Tour เพื่อสนับสนุนนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรของมข.ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ยังมีสาขาภาษาฝรั่งเศสที่เข้มแข็ง ทั้งในด้านหลักสูตรและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อันพร้อมที่จะสนันสนุน นักศึกษาในด้านวิชาการและการสมัครคทุนการศึกษาดังกล่าว ในอนาคตใกล้นี้ด้วย

ข่าว: กองการต่างประเทศ

ภาพ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

Scroll to Top