นศ.การสอนภาษาจีนฯ คว้ารางวัลระดับภูมิภาคการแข่งขันทักษะฯ ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 (第七届“丝路杯”泰国东北部高校中国语言文化大赛) ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สนับสนุนการแข่งขันโดยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการแข่งขันครั้งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจำนวน 15 มหาวิทยาลัย จำนวนผู้แข่งขันมากกว่า 200 คน สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 13 คน เข้าร่วมแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่

การแสดงความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีน (才艺展示)

นางสาววิลาสินี  สงวนกลิ่น
นางสาวสุกัญญา ณ อุบล
นางสาวพัชราพร สามา  
นางสาวญาโณทัย โคตรบรรเทา
นางสาวจุฑาลักษณ์ สิงห์ธวัช     

การแข่งขันตอบคำถามภาษาจีน (知识竞答)
นางสาวนฤมล อ่างแก้ว
นางสาวนันท์นภัส แคล้วอาวุธ     
นางสาวณิชาภัทร อ่อนคำ
นางสาววรรษมน ดอนบันเทา    

การแข่งขันท่องบทอาขยาน(经典诵读)
นางสาวนฎา กีรติตระกูล
นางสาวชิษณุชา วงษ์ชนะ
นายธนากฤต เต็มแสง
นายพงศ์พล ไร่เกียรติ               

โดยผลการแข่งขันนักศึกษาได้ “รางวัลดีเด่น” จากผลคะแนนการแข่งขันรวมทั้ง 3 รายการ และ “รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม” จากการแข่งขันท่องบทอาขยาน(经典诵读)

Scroll to Top