งานวิจัยนักเรียนมัธยมในการดูแลของอาจารย์วิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

รศ.ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ห้องเรียนเข้มข้น เน้นวิทย์-คณิต จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้มาทำปฏิบัติการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดค่าความร้อนสูงจากลูกยางนาที่ผ่านกระบวนการทอรีแฟคชัน” ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ระหว่างวันที่ 2 – 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้นำผลงานดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 – ม.5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 และผลงานสามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในงานนี้ สำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย 1. นางสาวกนกอร บุญประโคน 2. นาย จิรายุท เป็ดสกุล 3. นางสาวธนัชชา สมเพ็ชร ทั้งนี้ ยังมีนักเรียนที่ร่วมทีมทำวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้อีก 3 คน ได้แก่ นางสาววารินทร์ ศิริโชติ นางสาวปัญญดา เชื้อฉุน และนางสาวจิรธรรม เที่ยงธรรม
อนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้าน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กับโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริง ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีต่อการทำวิจัย และมีความเป็นนักวิจัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย และสถานที่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยของนักเรียนตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ และมีอาจารย์ของคณะทำหน้าที่อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา (Mentor) กับนักเรียนในการทำวิจัย
       

Scroll to Top