โรงแรมบายาสิตา มข. จับมือ E-Commerce ใหม่ล่าสุด Moomall บุกตลาดไทย

โรงแรมบายาสิตา  มข. จับมือ  E-Commerce ใหม่ล่าสุด Moomall บุกตลาดไทย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Moomall  จัดกิจกรรม ฉลองมิตรภาพ “ไทยเดียวกัน” กินขนมเล่น app  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ. ดร. อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Moomall  คือ E-Commerce หนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเลือกใช้สินค้าและบริการฟรี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมขณะนี้ โดย โรงแรมบายาสิตา ได้ร่วมเป็น Partner หรือพันธมิตร ในการนำร้านอาหารของโรงแรมเข้าร่วมแอปพลิเคชันนี้ โดยมีส่วนลดมากมาย และพร้อมจัดส่งสินค้าอาหารในราคาพิเศษ ถึงบ้านพักท่าน ด้วยแอปพลิเคชันนี้ ร่วมถึงบริการ และส่วนลดอื่น ๆ เช่น ส่วนลดห้องพัก จะเข้าร่วมบริการด้วยในเร็ว ๆ นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา กองจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม   โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โรงแรมบายาสิตา มีการขับเคลื่อนงานตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งสำคัญคือเราต้องวิ่งให้ทันยุค ปรับตัว ยิ่งในยุคเกิดโรคระบาดเช่นนี้ การส่งสินค้าและบริการในระบบออนไลน์ เป็นเรื่องจำเป็นต่อลูกค้าอย่างมาก ฉะนั้นจึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Moomall  E-Commerce ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น สะดวก สะอาด ปลอดภัย ด้วยสินค้าที่คุณภาพจาก โรงแรมบายาสิตา สะสมแต้มรับส่วนลด

“นอกจากนี้โรงแรมยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษา ไม่ใช่เพียงนักศึกษาคณะบริหารและการบัญชี เพื่อเรียนในเรื่องการตลาด การบัญชี มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงทุกคณะ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย เช่น เทคโนโลยีอาหาร  เภสัชศาสตร์ สามารถส่งนักศึกษามาเรียนรู้เรื่อง Food Safety อาหารปลอดภัย เกษตรศาสตร์ส่งวัตถุดิบมาให้เราด้วยก็ได้  โรงแรมบายาสิตาจึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักศึกษา และยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับประสบการณ์สินค้าและบริการอย่างดีที่สุด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา กองจันทร์

ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหน่วยธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์นริสรา พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร คณะทำงาน

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

ภาพ : วรัญญ ดอนเหนือ

Bayasita Hotel, KKU joins E-Commerce to enter Thai market

https://www.kku.ac.th/10626

Scroll to Top