กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ผ่านรูปแบบแบบผสมผสาน ( Hybrid) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ (Onsite) และ Virtual online ผ่าน Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ พร้อมทั้ง ผศ. ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ นายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะร่วมกับศึกษาจากชาติต่างๆ อีกทั้ง แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองการต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักเทคโนโลยีดิจิตัล สำนักหอสมุด หน่วยบริการปฐมภูมิ มข. และกองการกีฬา นอกจากนี้ ในช่วงท้ายยังมีกิจกรรม International student talk and share เพื่อแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ มีนักศึกษาต่างชาติและเครือข่ายด้านการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 ราย และบรรยากาศกิจกรรม เป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน และผสมผสานการเชื่อมความสัมพันธ์แบบมิติใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top