ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ หารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ร่วมกับ Visiting Professor จาก Ohio State University, USA

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์นวรัตน์ ดร.วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม พร้อมด้วย ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีและคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Amando Hoet ตำแหน่ง Director of Veterinary Public Health และ Dr. Samantha Swisher จาก College of Veterinary Public Health, Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง Visiting Professor ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 2565 โดยจะร่วมกับทางคณะสัตวแพทย์พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย อาทิ ด้านการแลกเปลี่ยนฝึกอบรม training การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม และหลักสูตร เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และแสดงความรู้สึกยินดีที่คณะ Visiting Professor จาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการวิจัยในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งรวมไปถึงทางด้านการสัตวแพทย์ จนก้าวสู่การเป็น Hub Center ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น การมาแลกเปลี่ยนวิจัยในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่จะพัฒนาความร่วมมือในหลากหลายสาขาและต่อยอดศาสตร์ความรู้ ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นไป

ข่าว/ ภาพ : กองการต่างประเทศ

 

Scroll to Top