วาระทีดีอาร์ไอ: ลดค่่าใช้่จ่ายด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรม