คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการประชุมจัดทำแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564-2569

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมจัดทำแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2564-2569 ณ ห้องวิทยวิภาส๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564   โดยมี ศ. ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน  รศ. ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ประธานหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ในการดำเนินการจัดทำแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา  2564-2569   มีคณาจารย์ ประธานหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2569  ซึ่งมีผลต่อการวางแผนการปรับปรุงหรือยุติหลักสูตรตลอดระยะเวลา 5 ปี และเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมทั้งของโลกในอนาคต อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติได้

ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.

(ภาพ/ข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล)

 

 

 

 

Scroll to Top