7 ธ.ค.66 ขอเชิญบุคลากร มข.ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กก.สภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบออนไลน์

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทสายสนับสนุน แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบออนไลน์  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09:00 น. – 15:00 น. โดย login ผ่านอีเมล https://mail.kku.ac.th  ไปยัง  https://kku.world/senate-election-2023

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนตำแหน่งที่ว่าง  มีรายชื่อดังนี้

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภุ

 

 

 

Scroll to Top