มข. ร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุรุศึกษา ในงานประชุมนานาชาติ UNESCO UNITWIN 2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมนำเสนองานเพื่อการพัฒนาคุรุศึกษา ในงาน The 7th UNESCO UNITWIN International Conference on Quality Teacher Education 2023 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. Prof.Dr. Young Hoon Kim Program Coordinator of UNESCO UNITWIN Program ได้กล่าวเปิดงาน The 7th UNESCO UNITWIN International Conference on Quality Teacher Education 2023 และได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Jong Woo Kim อธิการบดี Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวแสดงความยินดีถึงการจัดงาน ณ ประเทศไทย
ซึ่งการจัดการประชุมนานาชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นที่จะขยายเครือข่ายการศึกษาภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาคุรุศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: Quality Education,SDG 4)

โดยภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานจากตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ อาทิ Digital Transformation in Education ,Pedagogical Skills and Development , STEM in Education ,STEM Education Program และ Teacher Training Programme และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ด้านพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการนำเสนอในหัวข้อ Enhancing Teacher Training: Developing Problem Situations in NASA STEM Education for the Concept of ‘Touchdown‘

ซึ่งเป็นการนำเสนอการนำเอานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนของญี่ปุ่น (Japanese Lesson Study: LS) มาปรับใช้ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach: TLSOA)” และได้ทำการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชั้นเรียนเพื่อให้ครูมีทักษะและความสามารถในการขับเคลื่อนชั้นเรียนให้มีคุณภาพ โดยให้ครูฝึกเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์ปัญหา (co plan) และร่วมกันสังเกตแนวคิดในชั้นเรียน (co do) เพื่อนำมาพัฒนาในชั้นเรียนในคาบถัดไป (co see) โดยใช้ NASA STEM Education บนแนวคิด ‘Touchdown’  โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ครูจำนวน 58 คน ในจังหวัดหนองคาย และ 78 คน ในกรุงเทพมหานคร

และอาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอในหัวข้อ Professional Development Practice: TLSOA-Experience Sharing from KKU, Thailand ได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศไทยที่ได้มีการนำเอานวัตกรรม TLSOA เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดในโรงเรียน ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2007

นอกจากนี้ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วม onsite ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แบ่งกลุ่มตามประเทศ ร่วมกันอภิปรายและออกแบบพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุรุศึกษาและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นโดย Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้รับการสนับสนุนจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประเทศฝรั่งเศส ในการดำเนินโครงการ “UNESCO-KNUE UNITWIN PROGRAM” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง 5 ประเทศ เข้าร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย

  1. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  3. Souphanouvong University (SU) ประเทศลาว
  4. Vietnam National University – University of Education (VUN-UED) ประเทศเวียดนาม
  5. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประเทศไทย
    และ 6. University of the Philippines, Diliman (UPD) ประเทศฟิลิปปินส์

เพื่อเป็นการร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรแต่ละรุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงยุทธศาสตร์สถาบันฯ ในการสร้างความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนับสนุนเรื่องการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) รวมถึงสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG17) จึงมีการหารือและดำเนินความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง
ข้อมูลข่าว อภิญญา นิ่มมงคล

 

Prof.Dr. Young Hoon Kim
Program Coordinator of UNESCO UNITWIN Program

Prof. Dr. Jong Woo Kim
อธิการบดี Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

การนำเสนองานในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ จากตัวแทนประเทศต่างๆ

“Teaching and Learning Model for Preservice Teachers: Teacher Competency for Digital Age” (Prof. Dr. Nam-Hwa Kang, Korea National University of Education)

“A Machine Learning Model of Factors Influencing STEM Teachers’ Growth Mindset: Implications on Teacher Education and Lifelong Learning” (Prof. Dr. Sheryl Lyn C. Monterola, University of the Philippines)

“The Ethics of Artificial Intelligence in Education: Guidelines for Quality Teacher Education” (Prof. Dr. Eun Young Jung, Korea National University of Education)

“Enhancing pre-service teachers’ pedagogical professional skills: the case of Natural Science Education at VNU University of Education” (Dr. Do Thuy Linh, Vietnam National University-University of Education)

“The Analysis of Teachers’ Lesson Plans in Implementing Active Learning Approach” (Dr. Nitima Sutapin, Mahidol University Kanchanaburi Campus)

“Recontextualized Teacher ICT Capability in Geographically Isolated Areas: A Paradigm on the Use of ICT in Education in Crisis Situations” (Assoc Prof. Dr. Elenita N. Que, University of the Philippines)

“A board game for learning ecological footprint and sustainable resource utilization” (Dr. Chutamas Sukhontapatipak, Mahidol University Kanchanaburi Campus)

“Invent an App Learning Sessions: Empowering Girls in STEM” Prof. Dr. Monalisa T. Sasing, University of the Philippines)

“Climate change education through STEM: A case study of teaching floodwater topics for students in the northern mountainous areas of Vietnam” Assoc. Prof. Dr. Pham Kim Chung, Vietnam National University-University of Education)

“STEM teacher training program using Micro:bit” (Prof. Dr. Jungjoo Sohn, Korea National University of Education)

“Teaching the 21st Skills for prospective teachers” (Prof. Dr Bunyamin Maftuh, MA, Universitas Pendidikan Indonesia)

“The Lecturers’ competency toward online instruction in the Faculty of Education, Souphanouvong University, Laos” (Prof. Dr. Saiphone KHOTSAIGNO, Souphanouvong University)

“Fostering prospective teachers’ global competitiveness through international teaching practicum” (Dr.Tuszie Widhianty, Ph.D, Universitas Pendidikan Indonesia)

“Lesson study skills development training course to enhance Souphanouvong University lecturers’ Instructions capabilities” (Prof. Mr. Thongthiane Vathanavong, Souphanouvong University)

Scroll to Top