คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย นายปราโมทย์ วิทยาสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วีระศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย นางสุภารัตน์ มูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางปัญจมาส ศรีตะวัน และนางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อรับฟังความเห็น การปรึกษาหารือการสอบถามจากบุคลากรหรือหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการสรรหาผู้มีความเหมาะสมเป็นคณบดีและประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2566) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566
 

Scroll to Top