“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience”

“สำนักหอสมุด มข : ห้องสมุดต้นแบบของประเทศไทย ที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน Metaverse experience”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2023: Library Possible : The creative solution for better library service โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากห้องสมุดต้นแบบจากทั่วโลก กว่า 10 แห่ง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ transform ห้องสมุดให้ก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การประชุม TK Forum 2023 ในปีนี้ มีห้องสมุดต้นแบบของไทย 2 แห่ง ที่ได้รับเชิญมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการ transform ห้องสมุด โดยสำนักหอสมุด มข. ในฐานะห้องสมุดต้นแบบของไทย ที่นำการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience มาให้บริการเป็นแห่งแรก ได้รับเกียรติให้มาแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการบรรยายหัวข้อ “ห้องสมุดยุคใหม่กับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง”

ในการบรรยายในครั้งนี้ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. ได้แบ่งปันประสบการณ์การนำ การนำ metaverse experience มาสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการเปิดมิติใหม่ๆ ของการให้บริการของห้องสมุด ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ virtual reality โดย สำนักหอสมุด มข.ได้นำ VR Headset มาให้บริการ ที่หอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ จำนวน 14 แห่ง ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) และ การรอบรู้สารสนเทศ หรือ digital literacy ที่จะช่วยให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไป สามารถเปิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่และออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อก้าวไปเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล (digital citizen) ที่มีคุณภาพ ต่อไป

Scroll to Top