ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เสริมสร้างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2565 ในวันที่ 24  – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดการอบรมโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมีนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ดำเนินงานสำรวจ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทรัพยากรกายภาพชีวภาพรวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานสนองพระราชดำริหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง การให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายตามหลักสูตร อพ.สธ. และหลักสูตรสนับสนุนงานสนองพระราชดำริ ให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในการบรรยายแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของ อพ.สธ. และยังได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สันคะนุช ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 (อพ.สธ.), ผศ.วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, นางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี และนายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นายทองอินทร์ คำมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวพิมพ์พิศา กุลนินวอแพง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรในการ ฝึกอบรมครั้งนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นจาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายหัวข้อ งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (รู้พื้นที่ รู้จัก รู้รักษ์), งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (รู้ทรัพยากร เห็นความหลากหลาย รู้ระบบฐาน), งานที่ 3  งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (รู้รักษา รู้สมดุล รู้การเปลี่ยนแปลง), งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (รู้ศักยภาพ รู้คุณค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน), งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (รู้เชื่อมโยง รู้ระบบ รู้แบ่งปัน), งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน) และการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูล 9 ใบงาน บันทึกสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.

จากนั้น เป็นพิธีปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  โดย ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 72 ท่าน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโชน์ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อีกทั้ง ยังเป็นการขยายเครือข่ายสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือกันได้ต่อไป

 

Scroll to Top