มข.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565” ในแนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG : Bio – Circular Green Economy)” สำหรับพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักเรียนจากหลายสถาบัน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน ณ อาคารวิทยวิภาส และพื้นที่โดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Bio – Circular Green Economy) โดยภายในมีงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงาน ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ไทย นอกจากนี้ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

อ่านเนื้อข่าวเพิ่มเติม https://khonkaenuniversity.in.th/110471/

Scroll to Top