U2T

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ธิดารั …

คกก.อำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น Read More »

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายใ …

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น” Read More »

ม.ขอนแก่น ต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ฯ สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ติดตามผลโครงการ U2T

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  คณะอนุกรรมการติดตามโครงก …

ม.ขอนแก่น ต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ฯ สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ติดตามผลโครงการ U2T Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อน …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1 Read More »

อว. ลงพื้นที่ ถอดบทเรียนโครงการ U2T ต.ผาสุก จ.อุดรธานี

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอ …

อว. ลงพื้นที่ ถอดบทเรียนโครงการ U2T ต.ผาสุก จ.อุดรธานี Read More »

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมถ่ายทอ …

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2 Read More »

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ 1

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ …

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ 1 Read More »

Scroll to Top