รวิพร สายแสนทอง

มข.เจ้าภาพ จัดประชุม 9 เครือข่าย อพ.สธ. ทั่วประเทศ มุ่งสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วางเป้าหมายบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของประเทศ

Scroll to Top