กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพล เพชรวรา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร

นางเกศรา มัญชุศรี

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

นายบวรนันท์ ทองกัลยา

นายปราโมทย์ วิทยาสุข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายอำนาจ พรหมสูตร

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายมรกต พิธรัตน์

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร ปณิธาน พีรพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสุภารัตน์ มูลศรี

[ English ]

Scroll to Top