ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul, M.D.
อธิการบดี
President
chapan@kku.ac.th

รองอธิการบดี Vice President

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
Asst. Prof. Tala Thammaroj, M.D.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President for Administration
tala@kku.ac.th

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
Assoc. Prof. Piansak Pakdee
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Vice President for Student Development and Alumni Relation
piapak@kku.ac.th

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
Asst. Prof. Denpong Soodphakdee, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
Vice President for Digital
digital@kku.ac.th, denpong@kku.ac.th

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ
Assoc. Prof. Nawarat Wara-Aswapati, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Vice President for International Affairs
nawarat@kku.ac.th

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
Assoc. Prof. Maitree Inprasitha, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
Vice President for Education and Academic Services
imaitr@kku.ac.th

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
Prof. Monchai Duangjinda, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Vice President for Research and Graduate Studies
monchai@kku.ac.th

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
Prof. Thidarut Boonmars, D.V.M., Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
Vice President for Innovation and Enterprise
bthida@kku.ac.th

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
Assoc.Prof. Kriengkrai Kitcharoen, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice President for Human Resources
krieng_k@kku.ac.th

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
Asst. Prof. Arwut Yimtae
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
Vice President for Infrastructure and Environment
arwyim@kku.ac.th

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
Assoc. Prof. Niyom Wongpongkham, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Vice President for Arts, Culture, and Creative Economy
wniyom@kku.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี Assistant to the President

อ.ศิรประภา บำรุงกิจ
Siraprapa Bumrungkit
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน
Assistant to the President for Property Management
sirabu@kku.ac.th

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล
Asst. Prof. Nattapat Ananteerakul
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
Assistant to the President for Education and Academic Services
nattee@kku.ac.th

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง
Asst. Prof. Pipat Reungsang, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
Assistant to the President for Digital
reungsang@kku.ac.th

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี
Asst. Prof. Narin Chansri, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant to the President for Student Development and Alumni Relation
narcha@kku.ac.th

ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง
Asst. Prof. Piyawat Foytong, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
Assistant to the President for Infrastructure and Environment
piyafo@kku.ac.th

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
Assist. Prof. Somphong Sithiprom, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
Assistant to the President for University Security
somsit@kku.ac.th

ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ
Asst. Prof. Sakda Waraasawapati, M.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
Assistant to the President for Planning and Quality Improvement
sakdawa@kku.ac.th

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์
Natsamol Tanakulrungsarit
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant to President for Special Affairs
tnutta@kku.ac.th

ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์
Prof. Pewpan Maleewong, M.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Assistant to the President for Research and Graduate Studies
pewpan@kku.ac.th

ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา
Dr. Kittisan Sriruksa
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Assistant to the President for Arts, Culture, and Creative Economy
kitisri@kku.ac.th

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
Asst. Prof. Acharawan Topark-Ngarm, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Assistant to the President for International Affairs
achkha@kku.ac.th

ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
Asst. Prof. Pattarawit Polpinit, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Assistant to the President for Human Resources.
polpinit@kku.ac.th

Scroll to Top