คณะวิทยาศาสตร์เร่งเคลื่อนตัวเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในทุกฝ่าย ภายใต้กรอบการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล โดยองค์ประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานทั้งหมด ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 มีสาระสำคัญในหลาย ๆ เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นเรื่องการกำกับและติดตามการถึงรอบระยะเวลาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ โครงการทั้งสองได้มีความก้าวหน้าที่ 70% หากแล้วเสร็จจะได้สื่อสารให้บุคลากรได้ทราบและวางแผนในการขอกำหนดตำแหน่งของตนต่อไป

2. ด้านการเรียนการสอน เป็นเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 โดยตั้งรับจำนวน 128 คน และได้บุคคลในรอบนี้จำนวน 58 คน และสำรอง 58 คน ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าตัวเลขรับเข้าได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 50% ทั้งนี้ ใน TCAS รอบที่ 2 จะสมัครในช่วง 4-8 เมษายน 2565 (รอบโควตา)

3. ด้านแผนและงบประมาณ เป็นเรื่องแผนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะครบรอบในการกำหนดทุก ๆ 4 ปี ในปีงบประมาณ 2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมีการปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ซึ่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด

4. ด้านการจัดการพัสดุตกค้างในคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบแรกได้ดำเนินการไปแล้วจำนวนหนึ่ง ในปี 2564 และรอบที่สองจะอยู่ในช่วง ก.พ.- มี.ค. 2565 โดยจะประสานกับทางหัวหน้าสาขาฯ เพื่อให้ทางสาขาฯ ได้ร่วมจัดการด้วย

5. ด้านอาคารสถานที่ โดยมีคำสั่งที่หมดอายุไปแล้วตั้งแต่ปี 2563 ที่ประชุมจึงได้หารือวางแผนเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ในการประชุมผู้บริหารรอบถัดไป

6. คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ ทั้งนี้มีรายละเอียดที่คณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้เนื้อหาที่สามารถใช้อ้างอิงได้ จะอยู่ในผลการรับรองรายงานการประชุมในรอบสัปดาห์ถัดไป

 

ผู้ให้ข้อมูล รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

Scroll to Top