คณะศึกษาศาสตร์ชื่นชมยินดี มอบรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2563 โดนได้รับเกียรติ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงาน  ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป พร้อมทั้งมอบเข็มบัวแก้ว แก่คณาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ทั้งสังกัดคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์และแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

1.รางวัลคุรุสดุดีศรีมอดินแดง
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ

2.รางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านบริการที่เป็นเลิศ  
1) นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ 2) นางพรรณี  ภัคมาตร์    

ด้านการจัดการที่เป็นเลิศ
1) นางสาวมัทนา บัวศรี 2) นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา

ด้านการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
1) นางพอใจ รัตนติสร้อย 2) นายนพพร ดีไพร

ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร       
1) นางสาวแสงทอง ศรีประภา 2) นางจตุพร เนตรมณี     

ด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา  
1) นางสาวภาวินี ปานทุ่ง 2) นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น

ด้านสนับสนุนการวิจัย                  
1) นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ 2) นางชลธิชา นาค-อก

ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ
1) นางสาวศรัญย์ลภัส ลิศนันท์ 2) นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา

 

3.รางวัลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ผู้สอนระดับอุดมศึกษาดีเด่น
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
รศ.ดร.อังคณา  ตุงคะสมิต  

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.พรสวรรค์  วงค์ตาธรรม

ตำแหน่งอาจารย์
อ.ดร.ณัฐพล  มีแก้ว

ระดับอนุบาลศึกษา
ผู้สอนดีเด่น
อาจารย์สมกมล  บุญมี       

ครูและพี่เลี้ยงดีเด่น       
นางสาววันวิสาข์  สมอุ่มจารย์

ผู้สอนระดับการศึกษาพิเศษดีเด่น
อาจารย์อาพร ตรีสูน

ผู้สอนระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อาจารย์ชาญ จิตภิลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1) ผศ.อารีย์ พาวัฒนา 2) อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1) อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร 2) อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์ธนะภัศล์  เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1) อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา 2) อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์

ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อาจารย์มนู ยังพัธนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1) อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์ 2) อาจารย์นิตยา โชติการณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1) อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์ 2) อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1) ผศ.สุมิตร ถิ่นปัญจา 2) อาจารย์ดวง สัจจโภชน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อาจารย์เอกพล เขียวปาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์

บริการวิชาการและวิชาชีพดีเด่นสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส

บริการวิชาการและวิชาชีพดีเด่นสายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ 2) อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล

ด้านพัฒนานักศึกษาดีเด่น
อาจารย์เบญจพร  เหล่าวงษี

ด้านพัฒนานักเรียนดีเด่น
1) ผศ.วิชิต  เผือกนอก 2) อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ

 

4.รางวัลสำหรับบุคลากรด้านการวิจัย

นักวิจัยยอดเยี่ยม
บุคลากรสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ศศิวิมล  เปรมไธสง

บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวศรัญย์ลภัส ลิศนันท์

นักวิจัยดีเด่น
ผลงานการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับนานาชาติ
บุคลากรสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
รศ.ดร.พัชรี  จันทร์เพ็ง

บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์สำรวน  ชินจันทึก

ผลงานการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
บุคลากรสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
รศ.ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์

บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว

บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวมัทนา บัวศรี

นักพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น
บุคลากรสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
รศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์

บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า

ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับนานาชาติ

1) รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ        2) รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์
3) รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร         4) รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
5) รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  6) รศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง
7) ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์       8) ผศ.ดร.เสาวนี ศิริสุขศิลป์
9) ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส      10) ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
11) ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง        12) ผศ.พัชรา พันธรักษ์พงศ์
13) อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว          14) Mr. Roderick Julian Robillo
15) อาจารย์สำรวน  ชินจันทึก  16) อาจารย์ประภาวดี  สุวรรณไตรย์

ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
1) รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ        2) รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์
3) รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร         4) รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
5) ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์       6) ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร
7) อ.ดร.อริยพร  คุโรดะ          8) อาจารย์ชูเกียรติ  ลอองแก้ว
9) อาจารย์วนิดา  พรหมบุตร   10) อาจารย์อนุรักษ์  กุลวงษา
11) อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา   12) อาจารย์พลากร  คำขวา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top