คณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2565   เวลา 10.00 น. ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ได้ให้การต้อนรับนายเกษม ปิดสายะตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.
นายเกษม ปิดสายะตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โอกาสนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ระหว่างทั้งสองหน่วยงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา  และได้หารือถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น เช่น ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ทางด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  รวมถึงการพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกัน  อันจะเป็นการพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตให้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

Scroll to Top