ผลงานตีพิมพ์ของ COLA KKU ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ!

จากผลการสำรวจข้อมูลของฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พบว่า คณาจารย์ COLA KKU มีผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัยและวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS สะสมมากที่สุดในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของคณาจารย์ ที่อยู่ในสังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

 

โดยผลการสำรวจนี้คำนวณจากผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ของอาจารย์ทุกคนที่มีสังกัดในคณะทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตามที่มีชื่อปรากฏในเว็บไซต์ของคณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชา โดยสืบค้นข้อมูลจาก SCOPUS Author Search
(https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri)

 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

 

PR COLA KKU

Scroll to Top