ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2564 YRSS 2021 (YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2021)

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2564 YRSS 2021 (Young Rising Stars of Science Award 2021) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 ผ่าน virtual conference โปรแกรม Zoom meeting จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้

นางสาวนัชชา สอิ้งทอง
นายอนุกูล เกตุนาค

นางสาวนัชชา สอิ้งทอง และนายอนุกูล เกตุนาค   นักศึกษาสาขาวิชาชีวเคมี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในสาขาชีวภาพ ซึ่งได้ศึกษาโครงงานวิจัย หัวข้อ “Evaluating physiological responses of newly improved RD6 (RD6 BC4F4) rice to salt stress at seedling stage” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวอาลิษา เจนจริง

นางสาวอาลิษา เจนจริง  นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในสาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาโครงงานวิจัย หัวข้อ “Number- Theoretic Products”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายสุกฤษฎิ์ เพชรประดิษฐา

นายสุกฤษฎิ์ เพชรประดิษฐา  นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในสาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาโครงงานวิจัย หัวข้อ “Entire Solutions of Some Functional Equations” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายภาณุพล อันทรบุต

นายภาณุพล อันทรบุตร   นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในสาขาฟิสิกส์ โดยได้ศึกษาโครงงานวิจัยหัวข้อ “Molecular Dynamics Simulations of Lithiation and Delithiation Process in Porous Silicon Electrode Material for High-Performance Li-Ion Batteries” มี อาจารย์ ดร.เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกรรณิการ์ วิรัชวา

นางสาวกรรณิการ์ วิรัชวา   นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้ศึกษาโครงงานวิจัยหัวข้อ “Development of a Natural Language Processing Dataset and a Machine Leaning Model for Identifying Type of Law of Post in Legal Webboard” มี อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ อินทระ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

สำหรับรางวัลที่ได้รับนั้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2564 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงริเริ่มรางวัล Young Rising Stars of Science ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze เพื่อมอบให้แก่นิสิต/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Senior project) โดดเด่นในแต่ละปี

 

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติของนิสิต/นักศึกษาเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคาดหวังว่านิสิต/นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป

Congratulations to Faculty of Sciences’ students who are awarded the 2021 YOUNG RISING STARS OF SCIENCE

https://www.kku.ac.th/12061

Scroll to Top