อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม  ได้แก่  รศ.นพ.ทรงศักดิ์เกียรติ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เผยว่า  ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากส่วนกลางที่จะไม่ใช้ “หมอพร้อม” ในระบบการจองการฉีดวัคซีนอีกต่อไป แต่จะใช้ ไหมอพร้อม” เฉพาะเพื่อการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนจริงและการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน    สำหรับการลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนจะใช้ระบบของจังหวัดแทน  ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคิวฉีดวัคซีน จาก “หมอพร้อม” เรียบร้อยแล้วยังใช้ได้และสามารถไปฉีดตามนัดได้เหมือนเดิม   โดยระบบฐานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ฝ่ายดิจิทัลทำขึ้นสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบ   จำนวนวัคซีนและวันเวลาที่จะได้รับวัคซีนของ รพ.ศรีนครินทร์อาจมีความไม่แน่นอน ต้องรอสัปดาห์หน้าจึงจะทราบ  และ มหาวิทยาลัยจะจัดรถรับส่งสำหรับผู้ที่ได้รับคิวฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัล โดยรถจะวิ่งจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปที่ห้ามสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รายละเอียดการให้บริการทางฝ่ายโครงสร้างฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้เนื้อหาการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเตรียมรณรงค์มาฉีดวัคซีนด้วยมาสคอต พ่อใหญ่แก่น เอื้อยคูณ บักขอน อ้ายแคน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้คนแต่ละช่วงวัย   การเตรียมการจัดน้ำดื่ม รถบริการขนส่งสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน  การให้บริการสายด่วนฉีดวัคซีน เป็นต้น  ทั้งนี้ความคืบหน้าการเตรียมฉีดวัคซีนจะเป็นอย่างไรนั้นจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

จิราพร ประทุมชัย :  ข่าว

ณัฐวุฒิ เพชรประไพ :  ภาพ

Scroll to Top