สำนักบริการวิชาการ หารือกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

           เช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) รศ. นส.พ. ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อของบประมาณสนับสนุนด้านพลังงาน ร่วมกับ นายชาลี พงษ์นุ่มกูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการผู้ใชัพลังงานประจำเขต(คพข.) เขต4 ขอนแก่น ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.น.สพ. ดร.ชูชาติ กมลเลิศ กล่าวถึงที่มาในการหารือว่า “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการทั้งองค์ความรู้และทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการทางวิชาการให้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ และในประเทศอาเซียน และในปีนี้ได้รับนโยบายให้ดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ให้ดำเนินการพัฒนารายตำบล แต่งบประมาณไม่ครอบคลุมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จึงมีข้อจำกัดด้านการใช้งบประมาณ”
          นายชาลี พงษ์นุ่มกูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อเสนอแนะว่า “ให้สำนักบริการวิชาการ แนะนำให้ชุมชนจับกลุ่มกันอย่างน้อย 7 คน ให้ยื่นขอไปที่กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีกองทุนทั้งประเทศรวม 70,000 ล้านบาท ซึ่งการพิจารณาทุนจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ๆ ละ 6 เดือนคือ ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ระยะที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม วิธีการคือ 1) รวมกลุ่มเกษตรกร ได้ 7 คน ไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) ให้ อปท.ดำเนินการเป็น ADMIN ขอ User + Password จากกองทุนฯ
ผ่านระบบ INTERNET 2) ยื่นเอกสารให้กับคณะกรรมการกองทุนพลังงานจังหวัดขอนแก่นอีกชุดหนึ่ง โดยส่งเอกสารที่สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ขอใช้งบกองทุนฯจะต้องรวมเงินเพื่อเปิดบัญชีกองกลาง เป้นค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด”
          นอกจากนี้ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า “1) ในส่วนของโรงเรียนสามารถยื่นขอโครงการเป็น Solar Roof TOP ได้ โดยจะพิจารณาตามปริมาณการใช้พลังงานค่าไฟฟ้ารายเดือนเป็นหลัก และแนวโน้มที่จะใช้ในอนาคต 2) โครงการฝึกอาชีพ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณ 730 ล้านบาท จากโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สู้ภัย COVID-19 จากงบรวมทั้งประเทศ 45,000 ล้านบาท “
จากนั้น รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายชาลี พงษ์นุ่มกูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
Scroll to Top