คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด Online Publication Camp 2021 พัฒนาศักยภาพบทความวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการเพิ่มบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Publication Camp 2021) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และทันตแพทย์ที่ทำงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถเตรียมบทความวิจัยต้นฉบับที่มีศักยภาพ และเพื่อความมั่นใจในการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยเฉพาะวารสารที่อยู่ใน Q1 หรือ Q2 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะผู้วิจัย หน่วยงาน สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย Prof.Ananda Dasanayake จาก New York University College of Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา, ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา และ ศ.ดร.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ รศ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ รศ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล และ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ กันตรง จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบของกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการ breakout room ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสปรึกษาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำในการเขียนบทความอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการ Publication Camp 2021 ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์อย่างมาก ซึ่งจะมีการติดตามผลความคืบหน้าของการจัดโครงการฯ ต่อไป และคาดว่าจะจัดโครงการกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

KKU Faculty of Dentistry holds the Online Publication Camp 2021

https://www.kku.ac.th/10385

Scroll to Top