อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร ครั้งที่ 2/2564

           วันนี้ (21 เมษายน 2564) เวลา 16.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

          นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูรชุดใหม่ ประกอบด้วย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานมูลนิธิฯ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นรองประธานมูลนิธิฯ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นกรรมการ นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา เป็นกรรมการ นางพรรณี  ศักดิ์ทัศนา รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเหรัญญิก และนางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิเรียบร้อย ตามประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 แล้ว

          เสร็จสิ้นวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบแล้ว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานการประชุมฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อตามวาระต่างๆ เป็นลำดับ เริ่มด้วยวาระรับทราบรายงานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ตามด้วยวาระเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย รายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และร่างข้อบังคับของมูลนิธิฯ  ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

       

ข่าว : นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย

ภาพ : นายบริพัตร ทาสี

Scroll to Top