สำนักบริการวิชาการ หารือเพื่อพลิกโฉมการบริการวิชาการ ตามนโยบาย Education Transform

           ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาลศาสตร์ และ รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และได้ร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           จากนั้น ได้หารือแนวทางการทำงานร่วมกันตามนโยบาย Education Transformation ใน 4 ด้านหลักคือ เปลี่ยน Teaching Paradigm เป็น Learning Paradigm จากเดิมที่อาจารย์เน้นการสอนมาเป็นเน้นการเรียน เพื่อให้บัณฑิตตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและเป็นกระบวนการสร้างความคิดให้แก่ผู้เรียน, Lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทุกช่วงวัยสามารถมาศึกษาความรู้ได้ มีหลักสูตรที่เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) มากเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเรียนออนไลน์ หรือ interactive ก็ได้, Innovative Integration การนำองค์ความรู้ระหว่างคณะมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ตรงความต้องการของตลาดปัจจุบัน ทั้งนี้ทั้งสามหน่วยงานจะทำบันทึกความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป
Scroll to Top