“AMS Happy Body สุขภาพดี ชีวีสดใส”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร ประธานโครงการ ได้เปิดโครงการ “AMS Happy Body สุขภาพดี ชีวีสดใส” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรของคณะมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ผ่านกิจกรรม “3อ” ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร และ อารมณ์ ซึ่งจะดำเนินการ 3 เดือน โดยบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มกิจกรรม (Pre-test) ประกอบด้วย การเจาะเลือดตรวจสุขภาพ วัดองค์ประกอบภายในร่างกาย (Body Scan) และ วัด E-Nose (วัดภาวะเครียดจากลมหายใจ) การตรวจเพื่อประเมินภาวะร่างกายได้รับโดยสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และจะมีการติดตามผลโดยวัดองค์ประกอบภายในร่างกายทุกเดือน เพื่อค้นหาผู้ที่มี Happy Body รับรางวัล “AMS Star Award” โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรเข้าร่วมกว่า 97 คน
ข่าว ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง
ภาพ รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา/อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ /ฐะปะนีย์ ประไพเมือง
Scroll to Top