วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตเลือดฟ้าครามมอดินแดงรับปริญญา 2563

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษาตามที่ตัวท่านและครอบครัวปรารถนา ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมอดินแดง ในโอกาสนี้ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความเร็จในชีวิต รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและขอให้ท่านภาคภูมิใจ “มหาวิทยาลัยของไทอีสาน” สถาบันที่ประสาทวิชาให้แก่ท่านตลอดไป


เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563ณ ห้องประชุมทิพย์นภา (1504) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่บัณฑิต ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ ประธานวิชาเอกการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และประธานวิชาเอกการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองรวี ศิลาน้อย ประธานวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนุช รักสงฆ์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดร.ชมัยพร คำภามูล ประธานวิชาเอกการเงิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต่อด้วย การกล่าวแสดงความยินดีและการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ชมรมศิษย์เก่า KKBS โดย คุณสาโรจน์ หลาบหนองแสง ตัวแทนชมรมศิษย์เก่า และการเก็บฐานข้อมูลสถานการณ์ทำงานของบัณฑิต โดยภารกิจด้านแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ความว่า ในนามของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในชีวิต สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีพุทธศักราช 2563 นับเป็นความภาคภูมิใจของตัวบัณฑิตเอง ของครอบครัว ของคณะ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พวกเราคณาจารย์และบุคลากรขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บัณฑิตของเราได้ศึกษาเล่าเรียนที่คณะ พวกเราก็ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ เพื่อที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชา และสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้บัณฑิตของเราได้มีความพร้อมมากที่สุด ในการสำเร็จการศึกษา และไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าอย่างมีความสุข เต็มศักยภาพ


“ในการสำเร็จการศึกษานั้นก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต ดังนั้นในการที่จะไปประกอบอาชีพและไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ที่จะต้องไปทำมาหาเลี้ยงชีพนั้น คณะฯก็ขอฝากแง่คิดดีๆไว้กับบัณฑิต โดยขอหยิบยกค่านิยมของคณะฯที่พวกเราได้ทำงาน โดยมีค่านิยมที่นำทางพวกเราก็คือ KKBS ตัวอักษร K ตัวแรกก็คือ Knowledge Excellence หรือ เลิศด้วยความรู้ การทำงานสิ่งใดก็ตาม ผู้ทำงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในความชำนาญในการทำงานนั้นๆ ดังนั้นผู้ที่ทำงานจะต้องไม่หยุดที่จะใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้ตัวเองมีความรู้ตลอดเวลา และก็มีความรู้ที่กว้างไกล สำหรับ K ตัวที่สองก็คือ Keen Unity หรือ คู่ความสมัครสมาน ก็คือเรื่องของความสมัครสมานสามัคคี การทำงานสิ่งใดก็ตามต้องมีความรักความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำงานกับผู้อื่นได้ ยอมรับผู้อื่นปรับตัวเองเข้ากับผู้อื่นได้ ส่วนตัว B ก็คือ Being Result-driven Culture หรือ สร้างงานมุ่งผลลัพธ์ ก็คือการทำงานนั้นต้องมีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน ไม่เพียงแต่ทำงานให้เสร็จ ต้องทำงานให้สำเร็จ ทำงานให้มีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้า สำหรับตัว S ก็คือ Social Responsibility หรือ รวมพลังสร้างสรรค์สังคม ถือเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์เรา นอกจากจะทำงานแล้ว เรายังจะต้องดูแลสังคมด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่านิยมในการทำงาน KKBS ที่มอบให้จะทำให้บัณฑิตของเราทุกท่านเป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดีค่ะ
ท้ายนี้ในนามของบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ขอแสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่ง และขออำนวยอวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงาน ทำการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพที่ได้ประกอบ และประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้งด้านครอบครัว อาชีพการงาน ทำงานด้วยความสุข ทำงานด้วยความสนุกสนาน ทำงานด้วยความมีสีสัน เพื่อที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคม และที่สำคัญอย่างยิ่งขอให้ประสบความสำเร็จ นำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว คณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป”

ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 และเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศและสีสันในวันแห่งความสำเร็จของเหล่าบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ตลอดช่วงสัปดาห์ของพิธีรับปริญญารั้วมอดินแดง

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

Scroll to Top