ปลื้ม ! นักเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) คว้ารางวัล Science Show ระดับประเทศ

ทีม Science Show ทีม 1 ทีม 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คว้ารางวัลระดับประเทศ  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

     จากการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ส่งทีมนักเรียน 2 ทีมเข้าร่วมในกิจกรรม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลปรากฏว่า ทีม Science Show ทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ   

     วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในรูปแบบ New Normal (ออนไลน์) ซึ่งทีม Science Show (ทีม 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดผลการประกวด ทีม Science Show โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ  ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากทั้งหมด 6 ทีมที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค  นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด Science Show (ทีม 2)  ประกอบด้วย  ด.ญ.กันยากร นามบุญเรือง ม.2/5  ด.ญ.กานต์กมล โชติการณ์ ม.3/1 และด.ญ.ปานชนก จงศิริ ม.3/1  ส่วนผู้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / เขียนบท / ฝึกซ้อมและกำกับการแสดง / ซาวด์และสื่อประกอบ / ตัดต่อ คือ  อ.พิชา ชัยจันดี และ อ.สมโชค แก้วอุทัศน์  ผู้ออกแบบโลโก้การแข่งขัน  อ.พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี  ผู้จัดทำอุปกรณ์และสถานที่ อ.พงศ์ภวัน ขาวกุญชรและทีมผู้ปกครอง คุณธนวรรธน์ แสงสุริยา, คุณศุภรักษ์ กันพิพิธ,  คุณวิชัย พุทธสอน,  คุณเรียงมน อนุศรี และ คุณเกษม มีแก้ว  ทีมจัดอุปกรณ์การแสดง นายณัฐดนัย  โมขุนทด,  นายอาณัติ กลางประพันธ์,  นางสาวศรัญยา มารัตน์ และ นายวุฒิเดช ตันเจริญ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ผู้ให้การสนับสนุนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ :

 1) คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)                       2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา         (ศึกษาศาสตร์)                                                                                                      3) คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)            4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นฝ่ายนักแสดง Science Show                                                  5) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

     นักเรียนจิตสาธารณะช่วยเหลืองาน ได้แก่ น.ส.พิชาจรัส  ศรีประจันต์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ด.ญ.อลิชา    พรจันทรากุล นักเรียนชั้น ม.2/6

  

     ส่วนการแข่นขันเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ทีม Science Show (ทีม 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ในนามตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการประกวดได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ระดับประเทศ  นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด Science Show (ทีม 1)  มี 3 คน ดังนี้  ด.ญ.หทัยชนก นพเก้า ชั้น ม.2/3  ด.ญ.อลิชา พรจันทรากุล ชั้น ม.2/6 และ ด.ญ.ธมลวรรณ แคนหมั้น   ชั้น ม.3/3  ผู้ทำหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา / เขียนบท / ซาวด์และสื่อประกอบ / ฝึกซ้อมและกำกับ      การแสดง  ประกอบด้วย อ.พิชา ชัยจันดี และ อ.สมโชค แก้วอุทัศน์  ผู้ออกแบบเสื้อสำหรับการแข่งขัน : อ.พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดีทีมประดิษฐ์อุปกรณ์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1           ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประกอบด้วย :  1) นายณัฐดนัย  โมขุนทด 2) นางสาวฟ้าชนก เบ็ญเจิด 3) นายอาณัติ กลางประพันธ์ 4) นายกุลชาต กระจ่างกุล 5) นายนครินทร์ สิงห์สัตย์ 6) นางสาวขวัญจิรา ธิศาเวช  7) นางสาวศรัญยา มารัตน์  8) นางสาววนิดา เจริญ 9) นายพิเชฐ พรศิลปกุล 10) นายวุฒิเดช ตันเจริญ 11) นายณัฐพงศ์  คุณารักษ์ 12) นางสาวน้ำทิพย์ นุธรรม 13) นางสาวณิชกานต์ สนอุป 14) นางสาวสุธิณี สุขสนิท และ 15) นางสาววิลาณี อำนาจเจริญ

ผู้ให้การสนับสนุนการแสดงทางวิทยาศาสตร์ : ได้แก่                                                             1) คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)                       2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา         (ศึกษาศาสตร์)                                                                                                   3) คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)           4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นฝ่ายนักแสดง Science Show                                                 5) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น                                               นอกจากนั้นยังมีนักเรียนจิตสาธารณะช่วยเหลืองาน : ด.ช.ปฏิภาณ ลอยข้ามป้อม นักเรียน ม.3/1,         นางสาวพชรพร  เผือกนอก นักเรียนชั้น ม.4/6 และ นางสาวพิชาจรัส  ศรีประจันต์ นักเรียนชั้น ม.6/2

   

เบญจมาภรณ์  มามุข  :  ข่าว เรียบเรียง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) : ข้อมูล/ภาพ

 

Scroll to Top