KKBS รวมใจบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล พร้อมรับโล่เชิดชูรองชนะเลิศอัตราผู้บริจาคสูงสุด

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีโดย สโมสรนักศึกษาฯและภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ KKBS บริจาคโลหิต กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้มีจิตกุศลได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่น และได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งทางคณะฯได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆภาคการศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญในการบริจาคโลหิต ทั้งนี้ นักศึกษา ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เกิดความปีติในบทบาทการเป็นผู้ให้ด้วยจิต กุศลแล้ว นักศึกษายังสามารถนำผลการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง เทียบเป็นหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ 2 หน่วย หรือ ชั่วโมงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านทุนการศึกษาหรือการกู้ยืม กยศ.ได้ 7 ชั่วโมง หรือ ชั่วโมงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านวินัยนักศึกษาได้7 ชั่วโมง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 17,250 ซีซี ส่งมอบให้ทางคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้นำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ตลอดจนโรงพยาบาลในละแวกใกล้เคียง

พร้อมกันนี้ด้วยผลลัพธ์จากการร่วมแรงร่วมใจเสียสละด้วยจิตกุศลของนักศึกษาและผู้มีจิตกุศลเข้าร่วมการบริจาคโลหิต โดยมีสโมสรนักศึกษาและภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาคณะฯเป็นส่วนงานอำนวยการจัดกิจกรรมสนับสนุนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมาไม่น้อยกว่า 20 ปี คณะฯ ได้รับมอบ รางวัลรองชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศประเภทอัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด(ยูนิต/จำนวนนักศึกษา) จากคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากโครงการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดผู้ป่วย ประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top