สำนักบริการวิชาการ จัดวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อบต.ท่ากระเสริม

           สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาล จัดวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในชุมชนต้นแบบการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ณ อบต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
           ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ อบต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นำชุมชนในพื้นที่ มีนายบุญโฮม ปัชชามูล รองนายก อบต.ท่ากระเสริม เป็นผู้กล่าวรายงาน และ กล่าวต้อนรับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ตำบลท่ากระเสริม และผู้นำชุมชน เข้าร่วมวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตร จำนวน กว่า 40 ท่าน
           การจัดวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมวิพากษ์เพื่อจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย โดยทีมผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัยชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาลศึกษา นางประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา และ นางสุขุมา เอการัมย์ เข้าร่วมและเป็นผู้นำในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของท้องถิ่นต่อไป
 
Scroll to Top