สำนักบริการวิชาการ มข. อบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลฯ” รุ่นที่ 30 เพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับพยาบาลรุ่นใหม่ Gen Y-Z

        สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Palazzo กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมทำแบบประเมินความคาดหวังก่อนการอบรม (BAR) เพื่อพัฒนาหลักสูตรในอนาคต และทำการทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) อีกด้วย
     
 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล โดยหลักสูตรกล่าวถึง การนิเทศให้เหมาะสมกับพยาบาลที่เป็นคนรุ่นใหม่ gen z ,y โดยให้ใช้บทบาทของผู้ให้การศึกษาและสร้างเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อง่ายต่อการประเมินและปฏิบัติตามได้อย่างง่าย โดยการประเมินผลและการวัดสมรรถนะโดยใช้การนิเทศ ควรจะประเมินปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ายชั่วโมง กิจกรรม workshop การนิเทศที่ใช้บ่อยและจำเป็นสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยในหน่วยงานที่คัดสรร และช่วงท้ายของการอบรม มีกิจกรรมการแสดง Show cace การนิเทศในบริบทที่หลากหลาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 69 คน จาก 30 โรงพยาบาล 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย
ภาพ/ข่าวโดย ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต
Scroll to Top