ออมสินยุวพัฒน์ ทีมชมพูทวีป สุดปัง! คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best ประจำปี 2567 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ

              สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2567 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 กลุ่ม ได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนากับชุมชนต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการและผู้ร่วมโครงการได้รับทราบเพื่อคัดเลือก “กลุ่มพัฒนาดีเลิศระดับสถาบันการศึกษา ประจำปี 2567” ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ “ทีมชมพูทวีป” ในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโคกไม้งาม ในการพัฒนาบริการท่องเที่ยวชุมชน

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวขอบคุณธนาคารออมสิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการและกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการทุกคนในการดำเนินงานโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในปี 2567 และเห็นความพยายามของนักศึกษาทุกทีมที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจต่างๆจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการทุกกลุ่มจะนำไปต่อยอดพัฒนาเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกได้อย่างยั่งยืน

              นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน ให้กำลังใจกลุ่มองค์กรชุมชนและนักศึกษาและกรรมการ ผ่านระบบ Zoom Meeting กล่าวว่า โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นการดำเนินการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งธนาคารได้ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมคิด ร่วมทำ บูรณาการภูมิปัญญา นำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในตลาดได้ และ ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน มีความยินดีที่นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังและกลุ่มวิสาหกิจได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกัน

ในกิจกรรม ผศ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี และ ดร.จินณพัษ โดมินิค คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นำทีมนักศึกษาจำนวน 5 ทีม นำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการในครั้งนี้ ได้แก่
1. ทีมปลาน้อยโพธิ์ตาก พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาโพธิ์ตาก ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
2. ทีมผมนี่ของแทร่ พัฒนาชุมชนคนในภู เวียงเก่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือบ้านบ่อในภู ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือ
3. ทีมดาวบ้านดง พัฒนากลุ่มวิสาหกิจ Dong Design ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายไม้
4. ทีมชมพูทวีป พัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโคกไม้งาม บริการท่องเที่ยวชุมชน
5. ทีมโนนอุดม เฮ้ พัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนอุดม ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจากไม้ไผ่และกระเป๋าจากพลาสติก Recycle

             การคัดเลือกครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากสำนักบริการวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต และกรรมการจากธนาคารออมสิน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน, น.ส.ศิวพร ทองโยธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1, นายกันตภณ อุระแสงนวกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตขอนแก่น 2

ผลการคัดเลือกครั้งนี้ กลุ่มพัฒนาดีเลิศระดับสถาบันการศึกษา ประจำปี 2567 รางวัลชนะเลิศ The Best ประจำปี 2567 ได้แก่ “ทีมชมพูทวีป” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อแข่งขันรอบ The Best of The Best. ในระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ทีม “ดาวบ้านดง” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

Scroll to Top