สำนักบริการวิชาการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขา Culinary Science and Technology เข้าสู่รั้วสีอิฐ

            วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักบริการวิชาการและคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร Culinary Science and Technology ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า และห้อง SCL smart classroom คณะเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาทราบการเรียนการสอน การปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดี สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการเริ่มต้นใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567  เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

               ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่โดยได้กล่าวว่า สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร Culinary Science and Technology เป็นสาขาวิชาใหม่ที่มีความแตกต่างกันกับเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาแรกจะจัดการเรียนการสอนที่คณะเทคโนโลยีเป็นส่วนมาก และทางคณะมีความยินดีและจะดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีโดยจะมีรุ่นพี่คณะเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยง

            รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหาร Culinary Science and Technology เป็นหลักสูตรใหม่ที่หลายคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันจัดการเรียนการสอนขึ้น ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆจากหลายคณะในรูปแบบการบูรณาการศาสตร์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพอย่างกว้างขวาง

             นายเรวัต จินดาพล อาจารย์พิเศษ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้ความรู้ในด้านความแตกต่างของหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและหลักสูตรอื่นๆ พร้อมเล่าถึงความเป็นมาในการร่วมกันร่างหลักสูตรมาเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยรวมองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มารวมกัน และเมื่อสำเร็จการศึกษาไปจะสามารถประกอบอาชีพด้านใดได้บ้าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา

             นายธีรวีร์ ดิษยไชยพงศ์ (เชฟจาร์กัวร์) อาจารย์พิเศษ กล่าวถึงความโดดเด่นของหลักสูตรและกล่าวถึงประสบการณ์ของตนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรให้แก่นักศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจซึ่งการศึกษาในสาขานี้ไม่เพียงแต่ประกอบอาชีพเป็นเชฟทำอาหารเท่านั้น ยังมีทักษะอีกมากมายที่สามารถนำไปใช้ด้านอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆได้อีกมากมาย

                ซึ่งการปฐมนิเทศมีคณาจารย์มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top