COLA จัดงาน COLA CONNECTS 2024 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ป.โท และสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และศิษย์เก่า

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเองก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิด ความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ตรงจะช่วยให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปพัฒนางานวิจัยและการก้าวหน้าในสายงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น COLA KKU จัดโครงการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท” หรือ COLA CONNECTS 2024 ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า รวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้จากการเรียนการสอนในหลักสูตร

ในงาน COLA CONNECTS 2024  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม คณบดี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ COLA รุ่นที่ 31 พร้อมทั้งถ่ายทอดค่านิยมสถาบันแก่นักศึกษาใหม่ และแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสุนการเรียนการสอนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในวิทยาลัยกาปรกครองท้องถิ่น  จากนั้นเป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย และการต่างประเทศ  และปิดท้ายด้วยการเสวนากลุ่ม หัวข้อ: “เรา Around” รับฟังเสียงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Roundtable) ดำเนินการเสวนา โดย อ.ดร.สุริยานนท์ พลสิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

.

โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพในอนาคต

Scroll to Top