มข. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2567 (Welcome KKU Freshmen 2024) สุดอบอุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ (Welcome KKU Freshmen) X PEPSI : Popteen Concert  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกคณะ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน  ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่เริ่มจากการวิ่งลอดขอนไม้ “ขอนแก่น” และแตะตัวอักษรบนขอนไม้  เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าฝากตัวเข้าสู่ขอนแก่นก่อนเข้าสู่โถงห้องพิธีการต้อนรับ  โดยเมื่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่างๆออกมาเวทีกลางเพื่อทักทายนักศึกษาอย่างสนุกสนาน ได้มีการแสดงพิธีเปิด ชุด “ขวัญ” โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และร่วมร้องเพลง “ขวัญมอดินแดง” และเพลงจังหวะสนุกสนานร่วมกับนักศึกษา โดยในเย็นวันเดียวกัน ได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ต PEPSI : Popteen Concert – K-pop cover dance ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมากเข้าชมเต็มฮอลล์ โดยหลังคอนเสิร์ตมหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลส่งนักศึกษากลับที่พักอย่างปลอดภัย

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

            รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (Welcome KKU Freshmen 2024)“กว่า 61 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะและสร้างบัณฑิตรุ่นแล้วรุ่นเล่า เพื่อสืบสานปณิธานแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม และในวันนี้ดอกผลแห่งต้นกาลพฤกษ์ที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นรักและแสนภาคภูมิ ได้เติบโตอย่างมั่นคงและแผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วทุกพื้นที่ ฉะนั้น การที่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของความภาคภูมิใจ เพราะนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพากเพียร และเมื่อได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาแล้ว นอกจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่แล้วนั้น นักศึกษายังต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้น มีความแตกต่างจากการศึกษาเล่าเรียนที่นักศึกษาเคยสัมผัสมาก่อน ความรู้สึกที่เสมือนว่าชีวิตนักศึกษา เป็นชีวิตที่อิสระ มีเสรีภาพ ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับแต่ความจริงแล้วความเป็นอิสระที่เห็นนั้น คือ “วินัย” ที่ทุกคนจะต้องยึดถือ และเรียนรู้ที่จะจัดการกับชีวิตการศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายของการเรียน คือ การสำเร็จการศึกษาในฐานะ “บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ทั้งยังต้องสามารถนำเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นมรรคผลแก่ตนเอง สังคม และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน”

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่และขอแสดงความยินดีกับ “กาลพฤกษ์ ช่อที่ 61” ทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษายังสถาบันอันทรงเกียรตินาม “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงประสบแต่ความสุข มีพลังกายที่แข็งแรง มีพลังใจเข้มแข็ง และพลังสติปัญญาที่สมบูรณ์พร้อม และเติบโตเป็น “กาลพฤกษ์” แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สง่างามต่อไป”  อธิการบดี กล่าวในที่สุด

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2567 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน นักศึกษาใหม่จะเข้ารับการปฐมนิเทศของคณะ กิจกรรมโครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่สืบทอดสายใย ศรัทธามอดินแดง จัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ สนามกีฬา 50 ปี ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน และ วันที่ 17 มิถุนายน ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง คณะสหวิทยาการ  จ.หนองคาย   วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน  จะมีการจัดกิจกรรม ISAAN Pride วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน เป็นกิจกรรมเปิดโลกทัศน์กิจกรรม Open the Club Area 2024  ทั้งนี้สามารถชม กิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างอบอุ่นตลอดเดือนมิถุนายน 2567

ชมภาพบรรยากาศเต็มได้ที่ Facebook : กองสื่อสารองค์กร  https://www.facebook.com/cadkku

https://fb.watch/sHMFZH-Iru/

https://www.facebook.com/kkuthailand/videos/148066347920519

 

ข่าว   :    วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :    อรรถพล  ฮามพงษ์  /  ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

 

Scroll to Top