คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากบริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรม     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริการวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2567 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มผลิตภาพในการทำงานโครงการบริการวิชาการ ที่ปรึกษาทางวิชาการ การผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยนวัตกรรม
ผศ.ภาณุพงษ์  วันจันทึก  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านวิชาการและบริการวิชาการให้กับผู้เรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรของบริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังร่วมกันสนับสนุนในโครงการบริการวิชาการ ที่ปรึกษาทางวิชาการ การผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และงานวิจัยนวัตกรรม  โดยจะมีกิจกรรมร่วมกัน คือ การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกภารกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน ลดเวลาการทำงาน และลดต้นทุนในการดำเนินงาน อีกทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบการบริการทรัพยากรบุคคลแก่บริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และหลังจากที่ได้ร่วมกันปรึกษาหรือทางบริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้มีแผนการดำเนินงานในการจัดตั้ง LCT Academy ที่จะร่วมมือกัน พัฒนาหลักสูตร non – degree ในการบริการวิชาการร่วมกัน
 

 

Scroll to Top