อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มข. ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

เช้าวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2566 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ครบรอบ 45 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ลานกาสะลอง ขั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมกันนี้ ได้รับโอกาสจาก พระราชวชิร ธรรมาจารย์ (พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) และคณะสงฆ์ รวม 9 รูป จากวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) หลวงตามหาบัว จ.อุดรธานี ให้ความเมตตารับบิณฑบาต พร้อมกับแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี ที่มาร่วมงานในเช้าวันนี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และแหล่งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาอีสานที่สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัด การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 3 ของอาเซียน” รวมถึงการดำเนินงานตามสมรรถนะหลัก “เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์”  และ อัตลักษณ์  “บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)”

Scroll to Top