สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จัดอบรมเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 3 สร้างความเข้าใจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

 
  🏆🎯 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
      📊 วิทยากรโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
         🔍การอบรมเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 3 นี้ เป็นการอบรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกอบรมในการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนำเสนอผลการประเมินและแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการให้คำแนะนำและการตรวจสอบจากวิทยากร เพื่อใช้เป็นทิศทางในการวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตรงตามเป้าหมายของ🔍การจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกณฑ์EdPEx และสามารถนำเกณฑ์ EdPEx ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        🏅การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 3 มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 39 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน หัวหน้าภาควิชา และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา
  
🌍 ทีมงานภาคสนามประจำหลักสูตร🌍
▵นางรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
▵นายณัฐพล หีบแก้ว นักวิชาการศึกษา
▵นายฐกฤต อนุพล นักวิชาการศึกษา
ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top