คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. เผยวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะฯ

ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะฯ คือ “คณะชั้นนำที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และกำลังคนที่มีคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ”

Scroll to Top