มข. เจ้าภาพกีฬาเพื่อสุขภาพอุดมศึกษา เครือข่ายอีสานตอนบน เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา ชูกิจกรรม “ดนตรี – กีฬา – สิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานจัด “โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566” ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นโครงการตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและกว้างขวางทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสการเล่นกีฬาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเล็งเห็นว่า นิสิต นักศึกษา ที่แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้น มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของนิสิตนักศึกษาทั้งหมด จึงประสงค์ให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต โดยแบ่งเป็นภูมิภาคหลัก ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง วัตถุประสงค์อีกประการคือ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้     วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันกีฬามหาวิทยาลัยสากล” สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเดือนกันยายนพร้อมกันทั่วประเทศ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กำหนดจัดในวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถาบันสมาชิกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 20 สถาบัน มีจำนวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

3) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

6) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

10) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

11) วิทยาลัยสันตพล

12) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

13) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

14) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

15) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

16) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

17) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

18) มหาวิทยาลัยนครพนม

19) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

20) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : Aerobic Dance ประกอบจังหวะกลองยาวอีสานประยุกต์ คณะ ศ.กลองซิ่ง โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่ 2 : Show & Share การแสดงจากเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ การเต้น cover dance, การแสดงกลองยาวอีสานประยุกต์, และการแสดงโชว์กีฬายูโด ชมรมยูโด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่ 3 : Trees for All กิจกรรมปลูกต้นไม้ “ธรรมชาติบำบัด สลัดความเครียด”

กิจกรรมที่ 4 : Music for Health การแสดงดนตรีของวงดนตรีนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่ 5 : การออกบูธกิจกรรมด้านสุขภาวะ สุขภาพกาย สุขภาพใจ และด้านความปลอดภัย โดยมีบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

  • บูธขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ กองการกีฬา
  • ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว (KKU MORE CARE) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • รณรงค์การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากยาเสพติดและบุหรี่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • บูธให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
  • การสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหาร งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
  • การประเมินองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
  • ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 123 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ประธานในพิธี กล่าวว่า “สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนการ ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่กันไปกับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อให้ครอบคลุมถึงนิสิต นักศึกษา      ทุกกลุ่ม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในวันนี้ จะได้รับความรู้ และความสนุกสนาน เป็นจุดกำเนิดเกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และจะได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ”

ภาพ : ณัฐพงษ์ คำทองเที่ยง, คุณากร มณีเนตร

ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา

 

Scroll to Top