คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ปีนี้มีบุคลากรเกษียณรวม 3 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2566  โดยมี ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดี เป็นประธานในงาน  ณ ห้องวิทยวิภาส 1  อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์  มี ผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร   ผู้เกษียณอายุราชการที่เคยปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์  และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน เป็นจำนวนมาก
ในปี พ.ศ. 2566 นี้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เกษียณอายุราชการ รวม 3 ท่านได้แก่

1. นางวิรพันธ์ รามจาตุ   หัวหน้างานคลังและพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
สังกัดกองบริหารงานคณะ
2. นางบุญถม ราชเหลา  พนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
3. นายคง ชัยโชติ ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง (ส 2)  สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา

นางวิรพันธ์ รามจาตุ

นางบุญถม ราชเหลา

นายคง ชัยโชติ

ผศ.ดร. อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวแสดงชื่นชมยินดีแก่ผู้เกษียณ ความตอนหนึ่งว่า “ในโอกาสการครบรอบการทำงานของการรับราชการประจำปี พ.ศ. 2566 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรที่ทำงานครบรอบซึ่งจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน คือ   1. นางวิรพันธ์ รามจาตุ  2. นางบุญถม ราชเหลา    3. นายคง ชัยโชติ   ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ทุ่มเทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งสำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้พี่ๆ บุคลากรทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคลากรในสายสนับสนุน ซึ่งท่านได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มาตลอดระยะเวลาของการทำงานที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และมีจิตใจที่แจ่มใส ตลอดไป”

ต่อมา คณบดีเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน  การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณ  การรำบายศรี  พิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคล และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงประกอบเพลงจากบุคลากรประเภทสนับสนุนเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้เกษียณ  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

Scroll to Top