COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัย ได้ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ร่วมกับ นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานฯ
.
โดยโครงการวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัย ปฏิบัติการ และผลักดันนโยบายสาธารณะในการหนุนเสริมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยในระยะเริ่มต้นนี้ จะดำเนินโครงการในพื้นที่  6 จังหวัด กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ
.
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
.
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “ภายใต้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่ร่วมกันทำโครงการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานทางนโยบาย โดยมีคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานที่สนับสนุนจากส่วนกลางในมิติต่าง ๆ อีกหลายชุด และในด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและดำเนินโครงการด้านนี้มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะโครงการวิจัยล่าสุด คือ โครงการการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การดำเนินโครงการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการที่ดีมากและมีผลการดำเนินโครงการเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นโมเดลการดำเนินโครงการและขยายพื้นที่ไปในภูมิภาคอื่น ๆ ได้”
.
.
ภาพ/ข่าว|  จิตรลัดดา  แสนตา
Scroll to Top