นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Research to Market ครั้งที่ 10 เวทีแข่งขันระดับประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนคณะฯ ภายใต้ชื่อทีม “สิริมงคล” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ นายวิศรุต ฮางลี นายสหรัถ วรรณะ นางสาวนิธิดา เขพันดุง นางสาวณิชาภา สิงห์ศรี และนางสาวอริสา พิสิฐพรปิติกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ในการคว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการ“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 รอบระดับประเทศ จัดโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา สู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยการแข่งขันชิงชนะเลิศรอบระดับประเทศในครั้งนี้ ทีม “สิริมงคล” ได้นำเอางานวิจัย Carbohydrate Polymers Materials for Medical applications: Hydrogeles อาจารย์ประจำงานวิจัย รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปทำแผนศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนำผลงานวิจัยต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมออกสู่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการในอนาคต

ผลการแข่งขันรอบระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ: ทีม Spark Tech: แผ่นดามกระดูกบางประสิทธิภาพสูง (จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1: ทีม Bee Plus: อาหารเกสรเทียม สำหรับผึ้งพันธุ์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
*รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2: ทีมสิริมงคล: ไฮโดรเจลคอมพอสิตที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นส่วนประกอบ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รางวัลชมเชย: ทีม ENIGMA: การพัฒนาพลาสติกชีวภาพ เพื่อใช้เป็น scaffold ในหมอนรองเข่า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
รางวัลชมเชย: ทีม FYTY: Platform หาคู่ซ้อมทีม E-Sport (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
KKU Science Park : ภาพ

Scroll to Top